FİZİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 296-301 CEVAPLARI

9.SINIF FİZİK DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 296-301 CEVAPLARI

Bu yazımızda 9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 296-301 Cevaplarını açıklamalı ve çözümlü olarak sizlere  hazırladık.

 

2022-2023 Eğitim- Öğretim yılı 9.Sınıf FİZİK ders kitabı cevapları öğrencilerimizin rahatlıkla anlayacağı ve en basit şekilde ödevlerini yapabileceği  şekilde hazırlanmıştır.

 

FİZİK ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra  hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

9.Sınıf  FİZİK Ders Kitabı  MEB Yayınları 2022-2023

 

 

 

9.Sınıf MEB Yayınları FİZİK Ders Kitabı Sayfa 296-297-298-299-301 Cevapları

 

 

9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 296 Cevap

1. “Bir cisim ………………………… elektrikle yüklenir.” cümlesini doğru şekilde tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) içerisinde elektron ürettiğinde
B) içerisinde proton ürettiğinde
C) içerisindeki elektronları yok ettiğinde
D) içerisindeki protonları yok ettiğinde
E) elektron transfer ettiğinde

2. Bir madde içerisinde elektrik akımının iletilmesi nasıl gerçekleşir?
A) Serbest elektronların birbirleriyle etkileşerek enerjiyi birbirine aktarmasıyla
B) Atomların madde içerisinde iletilmesiyle
C) Elektronların madde içerisinde bir uçtan diğer uca akmasıyla
D) Serbest elektronların sürtünme kuvveti nedeniyle enerji üretmesiyle
E) Elektronların atoma sıkıca bağlı olmasıyla

3. Negatif elektrik yükü ile yüklenmiş elektroskopun topuzuna negatif yüklü iletken bir cisim dokundurulduğunda elektroskop yapraklarında,
I. Biraz kapanma
II. Tamamen kapanma
III. Kapanıp açılma
IV. Biraz daha açılma
olaylarından hangisi ya da hangileri kesinlikle gözlenmez?
A) I ve IV B) II ve III C) I, II ve III D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

4. Yüksüz ve yalıtkan iki cisim birbirine sürtüldükten sonra,
I. Cisimlerin yük miktarları eşit olur.
II. Cisimler, zıt elektrik yükü ile yüklenirler.
III. Cisimlerin toplam yükleri sıfırdır. ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğru olabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

5. Kapalı bir sistemde yüksüz ve yalıtkan iki cisim birbirine sürtüldükten sonra,
I. Cisimler zıt elektrik yükü ile yüklenir.
II. Cisimlerin yük miktarları eşit olur.
III. Cisimlerin toplam yükleri sıfırdır.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

6. Yalıtkan saplar üzerinde durmakta olan K, L ve M iletken kürelerinin yarıçapları ile yükleri şekilde verilmiştir. K küresi önce L’ye, sonra da M’ye dokunduruluyor. Buna göre K küresinin son yükü ne olur?
A) -q B) +q C) +2q D) +3q E) +4q

 

 

 

9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 297 Cevap

 

7. Özdeş K ve L elektroskoplarının yaprakları arasındaki açılar sırasıyla α ve β’dır. Elektroskopların topuzlarını birbirine bağlayan iletken tel üzerindeki M anahtarı kapatıldığında her iki elektroskopun da yaprakları arasındaki açının eşit olduğu gözleniyor.
Buna göre,
I. K ve L’nin yük işaretleri başlangıçta farklıdır.
II. K ve L’nin yük miktarları başlangıçta farklıdır.
III. K ve L’nin son yükleri eşittir.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur? (α ! β)
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

8. Coulomb sabitinin birimi nedir?
A) N/C² B) NC C) NC²/m² D) Nm²/C² E) Nm

9. Elektrik alanın birimi nedir?
A) N/C B) N C) Nm D) NC/m² E) NC2/m²

 

 

 

9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 299 Cevap

15. Yalıtkan saplar üzerindeki nötr, iletken K küresinin yarıçapı 3r; -24q yüklü, iletken L küresinin yarıçapı 5r’dir. Küreleri birbirine bağlayan iletken tel üzerindeki M anahtarı kapatıldığında K ve L’nin son yükleri ne olur?
        K L
A) -24q 0
B) -12q -12q
C) -15q -9q
D) -9q -15q
E) 0 -24q

 

16.Yalıtkan zemin üzerinde tutulmakta olan K ve L’nin yükleri sırasıyla -4q ve +2q’dur. +q yüklü bir cismin dengede kalabilmesi için nereye yerleştirilmesi gereklidir?
A) I. bölgeye
B) II. bölgeye K’ye yakın
C) II. bölgeye, K ve L’nin tam orta noktasına
D) II. bölgeye L’ye yakın
E) III. bölgeye

 

17. Yalıtkan iple tavana asılmış dengedeki K ve L yüklü kürelerinin düşeyle yaptığı açılar birbirine eşittir. Yüksüz bir cisim K küresine dokundurulduğunda,
I. K’nin düşey düzlemle yaptığı açı küçülür.
II. L’nin düşey düzlemle yaptığı açı değişmez.
III. K ve L’nin düşey düzlemle yaptığı açı lar eşit olur.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 

18. Yükleri q1 ve q2 olan iki cisim birbirinden d kadar mesafe uzaklıkta tutulurken aralarındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü F’dir. Yüklü cisimlere, kendilerine özdeş yüksüz birer cisim dokundurularak ayrılıyor ve yükler arasındaki mesafe yarıya indiriliyor. Son durumda yükler arasındaki kuvvetin büyüklüğü kaç F olur?
A) 1/4 B) 1/2 C) 1 D) 2 E) 4

 

 

 

9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 300 Cevap

21. Elektrikle yüklenme çeşitleri nelerdir?

3 çeşit elektriklenme vardır. Bunlar;

1-Sürtünme ile elektriklenme; sadece yalıtkan cisimlerde meydana gelir. Yalıtkan cisimlerin serbest elektronları yoktur bu yüzden dokunma ile elektriklenemezler. Elektrik yüklenebilmeleri için başka bir cisme sürtünmeleri gerekir. Alınan yük verilen yüke eşittir, toplam yük korunur ve cisimler mutlaka zıt yükle yüklenirler. Örneğin biri +2 ile yüklendiyse öbürü -2 yükü ile yüklenir.

2-Dokunma ile elektriklenme; yüklü veya nötr iletken cisimlerde meydana gelir. Birbirine dokunan cisimler toplam yükü yarıçaplarıyla doğru orantılı olarak paylaşırlar. Dolayısıyla birbirine dokunan cisimler zıt yüklerle yüklenemezler, ikisi de nötr, ikisi de – veya ikisi de + olacaktır.

22. Saça sürtülen plastik tarak, düzgün ve ince şekilde musluktan akan suya yaklaştırıldığında suyun tarağa doğru bükülmesinin sebebi nedir?

Saça sürtülen plastik tarak, düzgün ve ince şekilde musluktan akan suya yaklaştırıldığında suyun tarağa doğru bükülmesinin sebebi–> Elektriklenme ile yüklenmiş olan tarağın suyu çekme özelliğinden kaynaklanır.

Aynı cins yüklerle yüklü cisimler birbirlerini iter. 
Zıt yüklü cisimler ise birbirini çeker.

23. Bir elektroskopu daha hassas hâle getirmek için neler yapılabilir?

Elektroskop, iletken bir çubuğun ucunda iki yapraktan oluşan bir sistemdir. Elektroskop, bir maddenin yükünü ve ne kadar yüklü olduğunu bulmak istediğimizde kullandığımız bir alettir.

Elektroskopun ölçüm hassasiyetini arttırmak için birkaç basit yöntem kullanabiliriz. 
Elektroskop, elektron alış verişi ile çalıştığı için iletkenliği arttırmak hassasiyeti de arttırır. Bakır bir çubuk bu konuda bize yardımcı olabilir.
Elektroskop yapraklarının rahat açılıp kapanması, elektronları daha doğru gösterir. Bu nedenle elektroskop yapraklarını daha ince ve daha hafif bir madde kullanılırsa daha hassas ölçüm yapabiliriz

24. Hava iletken midir, yalıtkan mıdır? Açıklayınız.

Bir maddenin iletken veya yalıtkan olması, elektrik akımının maddenin üzerinden kolayca geçip geçmemesine göre karar verilir. Genel itibariyle katılar iletken olur, gazlar ise yalıtkan. Ancak bu katıların tamamının yalıtkan olduğu anlamına gelmez. Buna karşın metaller de iyi iletkenlerdir.

Soruya dönecek olursak, hava eğer nemsiz ise yalıtkandır. Ancak herhangi bir fırtınada olduğu gibi hava nemlenirse, aynı fırtınada olduğu gibi hava elektriği iletir hale geçer.

25. Elektrikli cihazların çok sayıda bulunduğu iş ortamlarında, zemin döşemelerinde neden yalıtkan malzemeler kullanılmaktadır?

Elektrikli cihazların çok sayıda bulunduğu iş ortamlarında zeminde yalıtkan malzemelerin kullanılmasının temel sebebi, potansiyel bir elektrik kaçağının zararlarını en aza indirmek içindir.

Biraz daha açmak gerekirse, cihazlardan birinin topraklanmasının iyi yapılmadığını farz edelim. Eğer zemin iletken olursa kaçaktan zemine akım oluşur. Daha kötüsü bu akımın ortasında bir insan da kalabilir. 

Kısaca olası kazaları engellemek için zemin yalıtkan malzemelerle kaplanır.

26. Ev ve iş yerlerinde topraklama hattının olmaması ne gibi sonuçlar doğurabilirdi?

Topraklama;  tüm elektrikli cihazların herhangi bir elektrik kaçağı olasığına karşı alınan bir tedbirdir.
Evlerde insan hayatını riske atmamak için topraklama yapılmalıdır. Topraklama hattı yapılmazsa elektrik kaçakları oluşabilir. Hem insan hayatı hem de elektriğin geçtiği tüm yapı tehlike altına girer.
Ülkemizde topraklama hatlarının yapılması kanuni bir zorunluluktur.
Böylece cihazda oluşabilecek fazla elektrik yükü direnci çok az olan toprak hattı üzerinden toprağa verilecek ve cihaza dokunan kişilerin hayati tehlikesi ortadan kalkmış olacaktır.

27. Yanıcı, parlayıcı madde taşıyan tankerlerde neden topraklama zinciri kullanılmaktadır?

Yolda herhangi bir biçimde toplanan ve patlamaya sebep olabilecek elektrostatik enerji topraklama zinciriyle yola aktarılır. Bu enerjinin kıvılcım oluşturmasını engeller.

 

 

9.Sınıf FİZİK Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 301 Cevap

28. Yanıcı, parlayıcı madde taşıyan tankerlerde neden topraklama zinciri kullanılmaktadır?

Cevabım: Yolda herhangi bir biçimde toplanan ve patlamaya sebep olabilecek elektrostatik enerji topraklama zinciriyle yola aktarılır. Bu enerjinin kıvılcım oluşturmasını engeller.

 

29. VDG’ye dokunan kişilerin saçlarındaki kabarmanın sebebi nedir?

Cevabım:

Serbest elektronlar hakkında araştırma yapan bir öğrenci, internette yaptığı araştırmalar sırasında aşağıdaki görselleri fark ediyor.

Serbest elektronlar hakkında araştırma yapan bir öğrenci, internette yaptığı araştırmalar sırasında aşağıdaki görselleri fark ediyor.

 

30. Görsellerle maddelerin hangi elektriksel özelliği açıklanmaktadır?

Cevabım: İletkenlik-yalıtkanlık

 

31. I. görseldeki madde türü günlük hayatta hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Cevabım: Elektrik yalıtımı için.

 

32. II. görselde anlatılmak istenen maddelere verilebilecek örnekler nelerdir?

Cevabım: Metaller

 

33. Yakıt istasyonlarında LPG tankerinden yakıt aktarımı sırasında, tankerle yer arasında yapılan topraklamada hangi görseldeki malzeme kullanılır?

Cevabım: 2. Görsel

Gizem, elektrik alan kavramı ile ilgili öğrendiklerini tekrar etmek için not çıkartmaya başlıyor. Buna yönelik olarak Gizem, aşağıda verilen üç çizimi yapıyor.

 

 

34. Gizem’in yaptığı Çizim 1’de hata var mıdır? Varsa hatayı belirleyerek doğru çizimi yapınız.

Cevabım: Hata, elektrik alan çizgilerini kesiştirmiş olmasıdır.

 

 

35. Gizem’in yaptığı Çizim 2’de A ve B yüklerinin işareti nedir?

Cevabım: A: (+), B: (-)

 

 

36. Gizem Çizim 3’ü elektrik alanın hangi özelliğini göstermek için yapmış olabilir?

Cevabım: Aynı işaretli yüklerin birbirini itmesini elektrik alan çizgileri ile anlatmak için.

 

 

37. Siz de elektrik alan kavramı ile ilgili öğrendiklerinizi bir çizim üzerinde gösteriniz.

Cevabım: Öğrenci yorumuna bağlıdır.

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARI BURADA…

Bir cevap yazın