KİMYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 171-172 CEVAPLARI

10.SINIF KİMYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 171-172 CEVAPLARI

Bu yazımızda 10.Sınıf  Kimya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171-172 Cevaplarını sizlere çözümlü olarak hazırladık.

 

2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı 10.Sınıf KİMYA ders kitabı cevapları öğrencilerimizin rahatlıkla anlayacağı ve en basit şekilde ödevlerini yapabileceği  şekilde hazırlanmıştır.

 

KİMYA ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra  hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

 MEB Yayınları 10.Sınıf  Kimya Ders Kitabı 2021-2022

10.Sınıf  Kimya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 171 Cevap 

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri yanda verilen uygun sözcüklerle doldurunuz. Metinle ilgili verilen soruları cevaplayınız.

Cevabım:

Limon suyu, sirke gibi maddelerin ekşilik ve aşındırma özelliği (a) asidik olmalarından kaynaklanır. Sabun ve deterjanın ciltte oluşturduğu kayganlık hissi ise (b) bazik olmalarından kaynaklanır. Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamak için çay, üzüm suyu, kırmızılahana gibi doğal ya da metil oranj gibi yapay (c) indikatör kullanılır.

 

Bir maddenin asitlik veya bazlık derecesini ölçmek için kullanılan üzerine farklı indikatörler emdirilmiş özel test şeritlerine (ç) pH kağıdı denir.

Suda H3O+ iyonları oluşturan maddelerin pH değeri (d) pH<7 su OH- iyonu oluşturan maddelerin pH değeri ise (e) pH>7 ’tür. Asitle bazın tuz ve su oluşturduğu tepkimeye (f) nötrleşme tepkimesi denir. Bu tepkime sonucunda (g) tuz ve (h) su oluşur.

Sodyum sülfat tuzu (ı) sülfürik asit asidi ile (i) sodyum hidroksit bazının tepkimesinden oluşur. Na, Mg, Ca gibi metaller (j) aktif metal olduğundan asitlerle tepkimelerinden (k) H2 gazı açığa çıkarır. Cu, Hg, Ag metalleri (l) yarı soy metal olduğundan yalnızca H2SO4 ve HNO3 gibi oksijen içeren asitlerle tepkimeye girerek (m) NO , (n) NO2 , veya (o) SO2 , gazı açığa çıkarır.

Au, Pt metalleri (ö) soy metal olduğundan yalnızca kral suyu ile tepkime verir.

 

 

 

 

1. Aşağıda bazı maddelerin su ile tepkimeleri verilmiştir. Suya verdikleri iyonlara bakılarak maddelerin asit mi baz mı olduğunu altlarındaki boşluğa yazınız.

Cevabım:

I. HNO3(s) → H+(suda) + NO3(suda)

 Asit

II. CO2 (g) + H2O(s) → H2CO3(suda)

 Asit

III. Ba(OH)2(k) →Ba2+(suda)+2OH”(suda)

 Baz

IV H3PO4(s) → 3H+(suda)+PO4-(suda)

 Asit

 

 

 

 

 

 

2. Aşağıdaki asit ve bazlara ait iyonlaşma tepkimelerinden kaç tanesi doğrudur?

I. HCl + H2O
 H3O+ + Cl-
II. NH3 + H2O
NH+ + OH-
III. NaOH + H2O
 NaO- + H3O+
IV Mg(OH)2
Mg2+ + 2OH-
V HBr + H2O —
H3O+ + Br-

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E)5

 

 

 

 

 

3. Aşağıda verilen asit ve bazların suda iyonlaşma denklemlerini yazınız.

Cevabım:
I. HNO3+ H2 H3O+ + NO3
II. H3PO4+H2O  3H3O+ + PO4 3-
III. LiOH → Lİ+ + OH
IV CH3COOH+H2 CH3COO + H3O+

 

 

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi baz değildir?
A) KOH
B) Mg(OH)2
C) NH3
D) Ca(OH)2
E) CH3OH

 

 

 

 

 

5. CaCO3 ile ilgili
I. Kireç taşı olarak bilinir.
II. Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir.
III. Sağlık alanında kullanılır.
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

 

 

 

 

10.Sınıf  Kimya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 172 Cevap 

 

6. Asit yağmurları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ormanların tahrip olmasına sebep olabilir.
B) Toprağın veriminin artmasını sağlar.
C) Akarsularda, denizlerde ve göllerdeki yaşamı olumsuz yönde etkiler.
D) Solunum yolları hastalıklarına neden olabilir.
E) Tarihi eserlere zarar verebilir.

 

 

 

 

7. Aşağıdaki tepkimeler sonucunda oluşan gaz hangisinde diğerlerinden farklıdır?
A) Na(k) + H2SO4(suda) →
B) Zn(k) + NaOH(suda) →
C) Ag(k) + H2SO4(suda) →
D) Ca(k) + H2SO4(suda) →
E) Pb(k) + HCl(suda) →

 

 

 

 

 

8. Asit yağmurları ile ilgili
I. Fabrika bacaları ve otomobil egzozlarından çıkan CO2, SO2 ve NO2 gibi gazlar neden olur.
II. Fosil yakıtlarının kullanımı sonucu açığa çıkar.
III. Rüzgârla taşınarak oluştuğu bölgenin dışında da etkili olabilir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) I ve II
E) I, II ve III

 

 

 

 

 

9. X + Y→ Tuz + su X ile Y çözeltileri arasında yukarıda verilen nötralleşme tepkimesi gerçekleşmektedir. Buna göre
I. X’in 25 oC’ta pH değeri 1 ise Y, Al metali ile tepkime verir.
II. Y mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çeviriyor ise X, Al metali ile tepkime verebilir.
III. X, Ca metali ile tepkime veriyorsa Y Al metali ile tepkime verebilir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisinin pH’ı 7’den küçüktür?
A) NaOH
B) CaO
C) CO2
D) CO
E) Na2CO3

 

 

 

 

12. İçinde yeterince Ca(OH)2 çözeltisi bulunan bir kaba sırasıyla NH3, HCl ve NO2 gazları gönderiliyor.
Kapta gaz çıkışı gözlendiğine göre kaptan çıkan gaz aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) NH3
B) HCl ve NO2
C) H2 ve NH3
D) CO2 ve NO2
E) H2 ve O2

 

 

 

 

 

 

13. Bir alaşımdan alınan üç ayrı örnekten birine derişik HNO3 dökülünce H2 ve NO2, diğerine HBr dökülünce H2 gazı oluşuyor. Son örneğe KOH dökülünce gaz çıkışı olmuyor.
Buna göre alaşım aşağıdaki metallerin hangilerinden oluşabilir?
A) Ca, Na
B) Ag, Al
C) Ca, Cu
D) Ag, Au
E) Mg, Au

 

 

 

 

DİĞER SAYFA CEVAPLARI BURADA….

Bir cevap yazın