COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI

10.COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 259-261 CEVAP

10.COĞRAFYA DERS KİTABI MEB YAYINLARI SAYFA 259-261 CEVAP

Okuyacağınız yazımızda 10. Sınıf COĞRAFYA Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 259-261 Soruları ve Cevaplarını açıklamalı olarak sizlere hazırladık.

 

2021-2022 Eğitim- Öğretim yılı 10.Sınıf Coğrafya ders kitabı cevapları öğrencilerimizin rahatlıkla anlayacağı ve en basit şekilde ödevlerini yapabileceği  şekilde hazırlanmıştır.

 

Coğrafya ders kitabı cevaplarını öncelikle kendinizin yapmasını daha sonra  hatalı yerlerini sitemizden düzeltmenizi öneririz.

 

 

10.Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 259-260-261 Cevapları

 

 

10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  259 Cevap

A) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcük veya sözcükleri yazınız.

Cevabım:

1. Nükleer santral kazaları beşerî-teknolojik afetler içerisinde yer almaktadır.
2. Deprem olayının yapılar ve insanlar üzerindeki etkisine depremin şiddeti denir.
3. Türkiye Akdeniz Havzası Volkanik Kuşağı’nda yer almaktadır.
4. Sellerin akarsu yatağının dışına çıkarak tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine zarar vermesine taşkın denir.
5. Sıcak ve nemli hava ile soğuk havanın şiddetli bir şekilde yer değiştirmesi sırasında oluşan dönen rüzgârlara hortum denir.

 

 

 

 

 

 

6. Türkiye’de orman yangınlarının büyük bir kısmı, kuraklığa bağlı olarak yaz mevsiminde görülmektedir.
7. Afet oluşumuna neden olan fırtına, kasırga ve hortum gibi rüzgârlar daha çok tropikal kuşakta oluşmaktadır.
8. Afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında yapılması gereken topyekûn mücadeleye afet yönetimi
denir.
9. Afetlerden korunma yollarından biri de erken uyarı sistemleri kurmaktır.
10. Doğal afetler ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Aşağıda harflendirilerek verilen beşerî faaliyetlerle bu faaliyetlerin ilişkili olduğu afetleri eşleştiriniz.

Cevabım:

Çığ, Deprem,  Erozyon, Kütle hareketleri,  Orman yangınları, Sel ve taşkınlar, Volkanizma

  • Yerleşmelerin ova tabanı gibi zemini zayıf arazilere kurulması (DEPREM)
  • Yamaç dengesinin yol yapım çalışmalarıyla bozulması (KÜTLE HAREKETLERİ)
  • Eğimli ve karlı dağ yamaçlarında taşıtların titreşime neden olması (ÇIĞ)
  • Aktif volkanik dağların yamaçlarına yerleşilmesi (VOLKANİZMA)
  • Akarsu yatağının yerleşmeye açılması (SEL ve TAŞKIN)
  • Eğimli arazilerde bitki örtüsünün tahrip edilmesi (EROZYON)
  • Orman alanlarında piknik ateşinin tamamen söndürülmemesi (ORMAN YANGINLARI)

 

 

 

 

 

12. Türkiye topraklarında su erozyonu görülen alanların rüzgâr erozyonu görülen alanlardan daha fazla olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevabım:

Rüzgâr erozyonu kurak iklim bölgelerinde etkilidir. Ülkemizde görülen iklimlerin yarı nemli ve yarı kurak özellikte olması su erozyonunun rüzgâr erozyonuna göre daha etkili olmasına neden olmuştur. Ayrıca ülkemizin engebeli ve bitki örtüsünün bazı alanlarda tahrip edilmiş olması su erozyonunun şiddetinin artmasına neden olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  260 Cevap

 

13. Türkiye yüz ölçümünün %85’inden fazlası erozyon riski altındadır. Bu alanlarda erozyona karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Açıklayınız.

Cevabım:

a) Bitki örtüsü tahribatı önlenerek ağaçlandırma faaliyetleri artırılmalıdır.
b) Eğimli arazilerde tarım yapılacaksa bu araziler taraçalandırılmalıdır.
c) Eğimli tarım arazileri, yüzeydeki su akışını azaltmak için eğime dik sürülmelidir.
d) Tarım alanlarında nadas tarımı yerine nöbetleşe ekim yapılmalıdır.
e) Hayvancılık faaliyetleri açısından çayır ve meralarda zamanından önce ve aşırı otlatma yapılmamalıdır.
f) Halk erozyona karşı bilinçlendirilmelidir.

 

 

 

 

Yandaki görsellerde bir afetin oluşum aşamaları gösterilmiştir. Ön bilgilerinizin yanı sıra verilen görsellerden de yararlanarak 14, 15, 16 ve 17. soruları cevaplayınız.
14. Verilen görsellerde hangi afetin oluşum aşamaları gösterilmiştir?

Cevabım:

Toprak kayması gösterilmiştir.

 

 

 

 

 

15. Bu afetin meydana gelmesinde hangi faktörler etkili olmuştur?

Cevabım:

Bitki örtüsü tahribi, aşırı yağış ve yamaç dengesinin bozulması etkili olmuştur.

 

 

 

 

 

16. Bu afet türü ülkemizin en fazla hangi bölgesinde meydana gelmektedir?

Cevabım:

Kuzey Anadolu bölgemizde en fazla görülür.

 

 

 

 

 

17. Afet sonrası ilgili bölgede yapılabilecek iyileştirme çalışmaları nelerdir? Açıklayınız.

Cevabım:

Ağaçlandırma, istinat duvarı yapma, yerleşim yerinin taşınması gibi çalışmalar yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki haritada 2015 yılında dünyada yaşanan afetlerin dağılışı gösterilmiştir (BM). Ön bilgilerinizin yanı sıra haritada verilenlerden de yararlanarak 18, 19, 20 ve 21. soruları cevaplayınız.
18. Dünyada 2015 yılında toplam 1060 afet meydana gelmiştir. Bu afetlerin büyük bölümünün Pasifik Okyanusu çevresi, ABD, Güneydoğu Asya ve Avrupa’da meydana gelmesinin başlıca nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

19. Avustralya, Kanada, Rusya, Brezilya ve Afrika Kıtası’nda yer alan ülkelerde 2015 yılında deprem veya volkanik patlama meydana gelmemiştir. Bahsedilen yerlerde bu tür afetlerin görülmeme nedenlerini açıklayınız.

Cevabım:

Eski kara parçaları olmalarından dolayı görülmez.

 

 

 

 

 

 

10.Sınıf Coğrafya Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa  261 Cevap

 

20. Yaşanan afetlerin sayısında genel olarak her yıl bir artış olduğu (2011: 820, 2012: 905, 2013: 880, 2014: 980, 2015: 1060) görülmektedir. Böyle bir artışın ortaya çıkma nedenleri nelerdir?

Cevabım:

İnsanların doğaya olan müdahalesinin artması nedeni ile artış olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

21. Türkiye’nin bulunduğu topraklarda 2015 yılı itibarıyla hangi afetler meydana gelmiştir?

Cevabım:

Hidrolojik, meteorolojik ve jeolojik afetler meydana gelmiştir.

 

 

 

 

 

22.“Bazı afetler yavaş gerçekleşebilmektedir.” diyen bir kişi aşağıdaki afetlerden hangisine örnek vermiş olabilir?

Cevabım:

A) Deprem B) Volkanizma C) Kuraklık D) Çığ E) Kütle hareketleri

 

 

 

 

 

 

 

23.Doğal afetler; jeolojik, klimatik, hidrolojik ve biyolojik olmak üzere sınıflandırılabilir.
Buna göre aşağıda verilen doğal afetlerden hangisi oluşumu bakımından diğerlerinden farklıdır?

Cevabım:
A) Orman yangınları B) Tsunami C) Volkanik faaliyetler D) Deprem E) Heyelan

 

 

 

 

 

 

 

24. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A) Devrilebilecek eşyaları sabitlemek
B) Deprem çantası hazırlamak
C) Aile afet hazırlık planı yapmak
D) Paniğe kapılıp sağa sola koşmamak
E) Yaşanılan yerin deprem risk durumunu öğrenmek

 

 

 

 

 

 

25. Türkiye’de heyelanlar daha çok ilkbahar mevsiminde meydana gelmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun oluşmasında daha fazla etkilidir?
A) Arazinin eğimli olması
B) Şiddetli yağışlar ve kar erimeleri
C) Tabakaların eğim doğrultusunda uzanması
D) Yol yapım çalışmaları
E) Bitki örtüsünün tahrip edilmesi

 

 

 

 

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarına neden olan beşerî faaliyetlerden biri değildir?
A) Çiftçilerin tarlalarda anız yakması
B) Cam kırıklarının ormanda bırakılması
C) Sönmemiş kibrit ve izmaritin yere atılması
D) Yıldırım düşmesi
E) Yakılan ateşin söndürülmeden bırakılması

 

 

 

 

 

 

27. Afetlerin neden olduğu zararlar, ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Sonuçları itibarıyla afetlere karşı hazırlıklı olan ülkelerde çok fazla zarar oluşmazken hazırlıklı olmayan ülkelerde büyük can ve mal kayıpları yaşanabilmektedir.

Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılarak verilen ülkelerden hangisi, yaşanabilecek aynı şiddetteki bir afetten daha fazla etkilenir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 

 

 

 

Bir cevap yazın